top image

Beč - Nova Godina 2024


Doček nove godine u Beču 2024


5 dana / 2 noćenja
5CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
· prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio
opremom)
· smeštaj u Beču (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu Ibis Budget Wien Sankt Marx u
dvokrevetnim sobama
· obilaske prema programu (Beč – panorama grada)
· troškove organizacije i vođenja aranžmana
· usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
· međunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji,osigurana suma je 30.000€)
· 7 € (osobe od 19 – 74,99 god.), 4 € ( deca od 0 meseci – 18,99 god.), 12 € (osobe od 75 – 80 god.)
· gradsku komunalnu taksu za Beč – za hotel 3* 1 eura po osobi po noćenju ili 1,6 eura za hotel 4* po osobi po noćenju
(plaća se na recepciji hotela)
· ulaznice i fakultativne izlete
· peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS)


6 dana / 3 noćenjaCENA ARANŽMANA OBUHVATA:
· prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio
opremom)
· smeštaj u Beču (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu Ibis Budget Wien Sankt Marx u
dvokrevetnim sobama
· obilaske prema programu (Beč – panorama grada)
· troškove organizacije i vođenja aranžmana
· usluge licenciranog pratioca grupe


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
· međunarodno zdravstveno osiguranje (izdaje se u agenciji,osigurana suma je 30.000€)
· 8 € (osobe od 19 – 74,99 god.), 5 € ( deca od 0 meseci – 18,99 god.), 15 € (osobe od 75 – 80 god.)
· gradsku komunalnu taksu za Beč – za hotel 3* 1 eura po osobi po noćenju ili 1,6 eura za hotel 4* po osobi po noćenju
(plaća se na recepciji hotela)
· ulaznice i fakultativne izlete
· peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS)


DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
POPUSTI:
· deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
· deca od 2 – 12 godina popust 20% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
· NE POSTOJI MOGUĆNOST SMEŠTAJA ZA TRI ODRASLE OSOBE
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
· NOVI SAD – polazak sa parkinga bivše ATP Vojvodina
· OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i
motelima uz autoput Beograd – Novi Sad – Horgoš (granica sa Mađarskom)

Smeštaj je u Beču (Austrija) u hotelu u rangu 2*. Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC i nalaze
se na liniji gradskog prevoza. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune mesta :

HOTEL IBIS BUDGET WIEN SANKT MARX
Franzosengraben 15, A 1030 VIENNA, AUSTRIA
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-3706-ibis-budget-wien-sankt-marx-ex-etap-hotel/index.shtml
Hotel se nalazi na oko 5 km od samog centra grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima restoran i parking. Sobe su sa
kupatilom (odvojenim tušem i WC-om) , TV-om, bežičnom internet konekcijom, klimom, radnim stolom. Doručak se
služi po principu samoposluživanja. Smeštaj u trokrevetnim sobama je moguć samo za 2 odrasle osobe i decu do 12
godina.


NAPOMENA: Autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije odvijaju se sa glavne autobuske stanice
u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer).
Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne
plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 210,00 dinara po osobi.


CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30
putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
· Dvorac Šenbrun (sa ulaznicom Grand Tour) – 35 € odrasli / 25 € deca
· Dunavski toranj (sa ulaznicom) – 20 € / 15 € deca
· Prater – 10 € odrasli / 5 € deca
· Muzej čokolade – 25 € odrasli / 15 € deca
· Bratislava – 20 € / 10 € deca
· Banja Baden – 20 € / 10 € deca
· Grac – 30 € / 20 € deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
· Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.
Direktno u agenciji ili putem profakture izdate od strane TA Time Travel
- Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
- Preko računa


Autobuski prevoz prema programu putovanja, uključen u cenu paket aranžamana.


- NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinji.
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
- OPŠTE NAPOMENE:
- Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu).
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
- Organizator putovanja je Turistička agencija Viva, licenca OTP br. 63/21, kategorija A. Ovlašćeni subagent Time Travel. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.


PROGRAM BROJ / 5 dana / 2 noćenja
OBILASCI: Beč – Dunavski toranj – Prater – Baden /Bratislava – Dvorac Šenbrun – Outlet Parndorf

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan 30.12.2023. BEOGRAD, NOVI SAD
Polazak iz Beograda u 21:00 čas sa glavne autobuske stanice (BAS–a) i iz Novog Sada sa parkinga bivše ATP
Vojvodina oko 22:00 časa (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz
Mađarsku prema Beču.

2. dan 31.12.2023. BEČ – DUNAVSKI TORANJ – PRATER
Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima. Po dolasku u Beč panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska
rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, KunstHaus, Hundertvaser... i šetnja
kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Mogućnost fakultativne posete Dunavskog tornja sa
kojeg se pruža nezaboravna panorama Beča i Dunava. Nakon posete Dunavskog tornja, mogućnost fakultativnog odlaska
u Prater – najpoznatiji austrijski zabavni park. U Prateru možete posetiti brojne atrakcije – muzej Madam Tiso,
Planetarium, Praterturm, simbol Pratera - Rizenrad. Takođe možete obići i interaktivni Muzej čokolade...
DOČEK NOVE 2024. GODINE. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

3. dan 01.01.2024. BEČ – BADEN / BRATISLAVA – BEČ
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnih izleta:
* do Badena - svetski poznate banje i lečilišta. Po dolasku u Baden šetnja kroz mesto koje obiluje raskošom, još od
početka XIX veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I. Betoven je svoja najpoznatija dela stvarao, baš ovde,
inspirisan pejzažima banje, i danas je moguće posetiti kuću u kojoj je živeo. Poznata termalna kupališta upotpunjuju sliku
grada koga nazivaju „grad bašti“, zbog hiljade zasađenih ruža u gradskom jezgru. Nakon obilaska slobodno vreme za
individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima povratak u Beč.
* do Bratislave – glavnog grada Slovačke. Prepodnevni dolazak u Bratislavu. Po dolasku panoramski obilazak grada:
Tvrđava, Jevrejska četvrt, Katedrala Sv. Martina, Stari trg, biskupska palata, palata Gaskalović, Staro mesto sa starom
gradskom većnicom. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima
povratak u Beč. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4. dan 02.01.2024. BEČ – DVORAC ŠENBRUN – OUTLET PARNDORF
Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun – letnje rezidencije
Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i odaja i šetnja prelepim parkom. Nakon obilaska polazak za Beograd.
Usputno zadržavanje u tržnom centru Parndorf, koji je veoma čuven u Evropi po radnjama najpoznatih svetskih robnih
marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...). Slobodno vreme za
kupovinu....U večernjim časovima nastavak putovanja za Beograd. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Srbiju prema
Beogradu, Novom Sadu.

5. dan 03.01.2024. NOVI SAD, BEOGRAD
Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)


PROGRAM / 6 dana / 3 noćenja
OBILASCI: Beč – Dunavski toranj – Prater – Grac – Bratislava/Baden – Dvorac Šenbrun – Outlet Parndorf
PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan 29.12.2023. BEOGRAD, NOVI SAD
Polazak iz Beograda u 21:00 čas sa glavne autobuske stanice (BAS–a) i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive
oko 22:00 časa (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Mađarsku
prema Beču.

2. dan 30.12.2023. BEČ – DUNAVSKI TORANJ – PRATER – BEČ
Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima. Po dolasku u Beč panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska
rezidencija Habsburgovaca – Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, KunstHaus, Hundertvaser... i šetnja
kroz prvi becirk – Stefanova katedrala, Stefanov trg i Kertner ulica. Mogućnost fakultativne posete Dunavskog tornja sa
kojeg se pruža nezaboravna panorama Beča i Dunava. Nakon posete Dunavskog tornja, mogućnost fakultativnog odlaska
u Prater – najpoznatiji austrijski zabavni park. U Prateru možete posetiti brojne atrakcije – muzej Madam Tiso,
Planetarium, Praterturm, simbol Pratera - Rizenrad. Takođe možete obići i interaktivni Muzej čokolade...Smeštaj u
hotel. Noćenje.

3. dan 31.12.2023. BEČ – GRAC – BEČ
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta.
* do Graca - univerzitetskog grada koji leži na reci Muri. Prepodnevni dolazak u Grac. Grac je drugi po veličini
austrijski grad, koji je 2003. godine proglašen za evropski grad kulture. Obilazak grada: Glavni trg, Gradska kuća,
Domkirhe, Murinsel, Glokenšpil, Kunsthaus, Urturm...Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U
popodnevnim časovima povratak u Beč. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. DOČEK NOVE 2024. GODINE.
Individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. dan 01.01.2024. BEČ – BADEN / BRATISLAVA – BEČ
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnih izleta:
* do Badena - svetski poznate banje i lečilišta. Po dolasku u Baden šetnja kroz mesto koje obiluje raskošom, još od
početka XIX veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I. Betoven je svoja najpoznatija dela stvarao, baš ovde,
inspirisan pejzažima banje, i danas je moguće posetiti kuću u kojoj je živeo. Poznata termalna kupališta upotpunjuju sliku
grada koga nazivaju „grad bašti“, zbog hiljade zasađenih ruža u gradskom jezgru. Nakon obilaska slobodno vreme za
individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima povratak u Beč.
* do Bratislave – glavnog grada Slovačke. Prepodnevni dolazak u Bratislavu. Po dolasku panoramski obilazak grada:
Tvrđava, Jevrejska četvrt, Katedrala Sv. Martina, Stari trg, biskupska palata, palata Gaskalović, Staro mesto sa starom
gradskom većnicom. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima
povratak u Beč. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

5. dan 02.01.2024. BEČ – DVORAC ŠENBRUN – OUTLET PARNDORF
Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun – letnje rezidencije
Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i odaja i šetnja prelepim parkom. Nakon obilaska polazak za Beograd.
Usputno zadržavanje u tržnom centru Parndorf, koji je veoma čuven u Evropi po radnjama najpoznatih svetskih robnih
marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...). Slobodno vreme za
kupovinu....U večernjim časovima nastavak putovanja za Beograd. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Srbiju prema
Beogradu, Novom Sadu.

6. dan 03.01.2024. NOVI SAD, BEOGRAD
Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

 

 
Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Time Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Turistička agencija nastupa kao posrednik u prodaji aranžmana. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2024